Deze website is eigendom van Petra Demeyere.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

Filip Lagrou bv
Petra Demeyere
Hanzestraat 27
8370 Blankenberge

Telefoon: 0473/739263
Email: petrademeyere27@gmail.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0898689162
rechtspersonenregister: Brugge

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacybeleid

Petrademeyere.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn via het email-adres: petrademeyere27@gmail.com

Ons volledige privacybeleid kan u hier lezen: https://petrademeyere.be/privacybeleid/

Cookies

Petrademeyere.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind u terug via volgende link: https://petrademeyere.be/cookies/

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Petrademeyere.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Petrademeyere.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Petrademeyere.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Petrademeyere.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op het email-adres: petrademeyere27@gmail.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Petrademeyere.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Petrademeyere.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Petrademeyere.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. In het hiernavolgende wordt onder “opdrachtnemer” Petra Demeyere verstaan.
1.2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Petra Demeyere die een opdracht heeft verstrekt.
1.3. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Er wordt van ondersteld dat elke klant van onze verkoopsvoorwaarden kennis heeft genomen

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, adviezen en overige rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2.2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanvragen & inschrijvingen

3.1. Aanvragen en inschrijvingen voor een training, opleiding, workshop, webinars, lidmaatschap, coaching sessie of een andere activiteit/dienstverlening gebeuren steeds via de website www.petrademeyere.be of per e-mail op het e-mailadres petrademeyere27@gmail.com.

4. Aanbiedingen

4.1. Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4.2. Elk kunstwerk krijgt een uniek certificaat die de echtheid, uniekheid en authenticiteit benadrukt.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. Een overeenkomst wordt geacht de opdrachtnemer niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd.
5.2. De opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren. De opdrachtnemer garandeert niet dat het blijkens de opdracht beoogde resultaat zal worden bereikt.
5.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de opdracht of een gedeelte daarvan door een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgebreid, zal opdrachtnemer de diensten verrichten op een wijze die de overeengekomen werkzaamheden zoveel mogelijk benaderen, waarbij de opdrachtgever verplicht is de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien de omvang van de werkzaamheden door de gewijzigde uitvoering wel wordt uitgebreid, is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze extra uitvoering te voldoen. De opdrachtnemer zal altijd met de opdrachtgever in overleg treden als de omvang van de werkzaamheden wordt uitgebreid.
5.4. De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. De opdrachtnemer is eveneens bevoegd om op enig moment consultants of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeelsleden te vervangen. Zij zal hier altijd duidelijk over communiceren met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op derden.
5.5. De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, aan de opdrachtgever zekerheden te vragen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zou kunnen worden voldaan.
5.6 Er worden in geen geval kunstbeelden / verkocht materialen teruggenomen nog in functie van cursus/workshop/opdracht, nog aangekocht uit de huidige collectie of op maat.
5.7. Elk kunstwerk krijgt een uniek certificaat die de echtheid, uniekheid en authenticiteit benadrukt.

6. Prijzen

6.1. Opdrachtnemer zal kosten in rekening brengen, in overeenstemming met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De kosten worden bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten, verblijfkosten, kosten ter plaatse en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen tenzij anders vermeld of overeengekomen.
6.2. Alle reiskosten, alle verblijfskosten en alle onkosten ter plaatse zijn voor rekening van de klant.
6.3. Voor alle door de opdrachtnemer te verrichten diensten worden de in de offerte gepubliceerde prijzen in rekening gebracht, die gelden op het moment waarop de opdracht wordt verstrekt.
6.4. De opdrachtgever is verplicht om aan de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen.

7. Betaling

7.1. Betaling van een training/opleiding/workshop/betalend webinar en coaching sessies dient te gebeuren rechtstreeks via de website www.petrademeyere.be bij inschrijving of per mail aan petrademeyere27@gmail.com. Je ontvangt een factuur voor inschrijving. Bij betaling op rekeningnummer BE27 7330 5041 5273 met vermelding van het factuurnummer is je inschrijving gegarandeerd.
Bij annulatie van de opleiding door de cursist – ongeacht de redenen – wordt het betaalde bedrag ingehouden voor administratie- en organisatiekosten.
7.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen zonder enige aftrek of verrekening en zonder opschorting uit welke hoofde dan ook.

8. Niet betaling

8.1. Betaling kan onmogelijk worden opgeschort op grond van beweerde ondeugdelijke dienstverlening of wegens enige andere door de afnemer
gepretendeerde vordering.
8.2. Volgende administratieve kosten worden aangerekend in het geval van niet betaling van de facturen: 60 EUR voor een aanmaningsbrief, 60 EUR voor een ingebrekestelling verzonden aan de klant per aangetekend schrijven. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een verwijlintrest op van 12% per jaar.
8.3. Indien de factuur na twee aanmaningen niet is betaald, wordt er overgegaan tot gerechtelijke invordering van het bedrag.
8.4. Alle geschillen omtrent de geleverde prestaties of omtrent de facturen van Petra Demeyere worden beheerst door het Belgisch recht.
8.5. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank. Enkel de Rechtbanken van de provincie West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn bevoegd.
8.6. Alle kosten, zowel gerechtelijk (dagvaardingskosten, kosten van expeditie vonnis, kosten van uitvoering vonnis) als buitengerechtelijk, verband houdend met het niet tijdig betalen van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn voor
rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de opdrachtnemer met de invordering belast is. Indien het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente eveneens de
kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het resterende factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.500,00 €, dit bij wijze van schadevergoeding.

9. Annulering opdracht creatie van kunstbeeld

9.1. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk of per mail aan de opdrachtnemer te geschieden.
9.2. Indien de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd – om welke reden dan ook-, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages en bedragen van het overeengekomen bedrag verschuldigd – zelfs al wordt er een ander kunstbeeld gevraagd.; tenzij anders is overeengekomen in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

  • alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die op het moment van de annulering gemaakt zijn: 100%
  • bij annulering meer dan 5 maand vóór aanvangsdatum: geen doorbelasting;
  • bij annulering binnen 4 maand vóór aanvangsdatum: 35%;
  • bij annulering binnen 3 maand vóór uitvoering: 70%.
  • bij annulering binnen 2 maand vóór uitvoering: 100%.

9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever nimmer toegestaan om het moment waarop de diensten volgens de overeenkomst door de opdrachtnemer dienen te worden verricht, te wijzigen.
9.4. Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de opdrachtnemer in rekening brengen, aan de opdrachtgever die een opdracht annuleert worden doorbelast.
9.5. Indien een consultatie door onvoorziene omstandigheden door Petra Demeyere niet kan doorgaan, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling volledig gerestitueerd.

10.Annulering workshops van een halve of één dag.

10.1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de start van de live workshop, om welke reden dan ook, dan wordt het inschrijvingsgeld minus € 50,00 annuleringskosten teruggestort.
10.2. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de start van de live workshop/cursus, om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht worden.
10.3. Bij annulering binnen de 7 dagen en 0 dagen vóór de aanvang van een live workshop, is het hele cursusbedrag verschuldigd.
10.4. Bij annulering van een online workshop is het inschrijvingsgeld niet restitueerbaar. Je inschrijving is ook niet doorgeefbaar aan anderen.
10.4. Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen gestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
10.5. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren of via mail.
10.6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht toe om de opleiding/training/webinar/meerdaagse cursussen te annuleren in het geval
onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht toe naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden of integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

11.Annulering opleiding/training/betalende webinar/meerdaagse cursussen.

11.1. Bij annulering meer dan een maand voor de start van de opleiding, om welke reden dan ook, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.
11.2. Bij annulering binnen één maand vóór aanvangsdatum van de opleiding, om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het cursusbedrag verschuldigd zijn.
11.3. Bij annulering binnen de 14 dagen en 0 dagen vóór de aanvang van een opleiding, is het hele cursusbedrag verschuldigd.
11.4. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren of via mail.
11.5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht toe om de opleiding/training/meerdaagse cursussen te annuleren in het geval onvoldoende
deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht toe naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden of integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

12.Overmacht

12.1. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
12.2. Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

13.Uitvoering van de overeenkomst

13.1. Ten aanzien van de deelnemers, die tijdens een project of training niet of niet permanent aanwezig zijn, blijven de gehele overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, zonder dat de deelnemer recht heeft op het bijwonen van een latere soortgelijke bijeenkomst.
13.2. De door de opdrachtnemer georganiseerde cursussen, workshops, trainingen,webinars, adviezen en opleidingen zijn geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven cursussen, workshops, trainingen, adviezen en opleidingen vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.
13.3. De cursist verklaart het leiderschap van de lesgever te erkennen en te respecteren en daarover te communiceren indien nodig.
13.4. De opdrachtnemer is gerechtigd deelnemers die de juiste uitvoering van trainingen verhinderen de toegang tot trainingen te ontzeggen.
13.5. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het wel of niet geheel of gedeeltelijk aanwezig zijn van de voor een project of training door de opdrachtgever beoogde deelnemers, noch van de registratie daarvan.
13.6. De opdrachtgever is gehouden de instructies van de opdrachtnemer ten aanzien van de (deelname aan) de uitvoering van de overeenkomst op te (doen) volgen.
13.7. Indien een opdracht of een onderdeel hiervan om welke reden dan ook door de opdrachtnemer niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd op het overeengekomen moment, zal de opdrachtnemer hiervan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In onderling overleg zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor uitvoering worden vastgesteld, dan wel gekozen worden voor een vervangende consultant / trainer of een alternatieve wijze of plaats voor de uitvoering van de opdracht.
13.8. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cursist of klant verklaart de opdrachtnemer te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog) naar aanleiding van de door hem / haar bijgewoonde opleidingen/lessen/adviezen.

14.Aansprakelijkheid

14.1. Petra Demeyere is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de opdrachtgever na de consultatie, training, workshop,webinar, opleiding, coaching sessie of na een andere dienstverlening met de opgedane kennis of met het advies doet, noch voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief of negatief, indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade dan ook het gevolg zijn van een consultatie of een andere dienstverlening van Petra Demeyere
14.2. Petra Demeyere is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat aan het kunstbeeld, kunstvoorwerp die zowel door de opdrachtgever zelf gemaakt is als door Petra Demeyere gecreëerd.
14.3. Petra Demeyere is niet verantwoordelijk voor schade zowel lichamelijk als materiële schade die ontstaat door het vallen of welke vorm dan ook, van het kunstbeeld, kunstvoorwerp die zowel door de opdrachtgever zelf gemaakt is als door Petra Demeyere gecreëerd.

15.Auteursrecht

15.1. Zonder schriftelijke toestemming van Petra Demeyere is het niet toegestaan de verstrekte documentatie/informatie/creaties te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden.
15.2. Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal als alle materialen die worden aangeboden blijven eigendom van Petra Demeyere en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden
uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens de consultaties en trainingen/opleidingen/webinar/workshops (zowel op locatie als online), coaching sessies of tijdens andere dienstverleningen
door opdrachtgever en/of derden is niet toegestaan. Op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Petra Demeyere behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

16.Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen tijdens een consultatie, training, opleiding, workshop,webinar, coaching sessies of tijdens een andere dienstverlening. Bij inbreuk op deze geheimhouding heeft de opdrachtnemer alle recht om de opdrachtgever verdere dienstverleningen te
verschaffen met onmiddellijke ingang en zonder teruggave van reeds gefactureerde/betaalde bedragen.
16.2. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, voortvloeiende uit het contact tussen de consultants en deelnemers aan projecten of trainingen.
16.3. Modules, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
16.4. Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Ieder der partijen zal er voor zorgdragen dat zijn personeelsleden, alsmede alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht naleven.
16.5. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst voor onbeperkte duur.
16.6. Tenzij anders is overeengekomen wordt het benodigde werk en documentatiemateriaal door de opdrachtnemer verzorgd en zonder verdere kosten ter beschikking gesteld. Alle cursussen, opleidingen, documentatie, tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.
16.7. Alle intellectuele eigendomsrechten in publicaties die aan de opdrachtgever of in relatie tot deze publicaties behoren tot Petra Demeyere. Niets uit de verschafte documenten die aan de opdrachtgever werden gegeven, mogen worden gebruikt, verveelvoudigd, vertaald, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, druk, microfilm, opnamen, internet, of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Alle rechten zijn voorbehouden wereldwijd.

17.Gevolgen niet nakoming

17.1. In geval de opdrachtgever een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en/of in het geval van faillissement of surseance van betaling van één van beide partijen, heeft de contractspartij het recht op nakoming dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen en/ of schadevergoeding. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt dan wel terecht haar verplichtingen opgeschort zal op grond van deze beëindiging of opschorting niet aansprakelijk jegens de contractspartij worden en deze beëindiging of opschorting zal geen afbreuk doen aan haar overige rechten.
17.2. Indien de opdrachtnemer een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van de opdrachtnemer op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook begrepen is de gederfde winst.
17.3. In geval van faillissement of surseance van de opdrachtgever, zoals hierboven weergegeven, zullen alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal de opdrachtnemer bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten het de opdrachtgever te beëindigen of op te schorten. De opdrachtnemer hoeft niet de nakoming van de opdrachtgever te bewijzen.

18.Toepasselijk recht

18.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
19.Klachtenprocedure en omgaan met geschillen
19.1. Bij klachten over activiteiten van Petra Demeyere is altijd de eerste stap dat hierover in open gesprek tussen opdrachtgever (of deelnemer aan activiteiten) en eindverantwoordelijke van de activiteit (opdrachtnemer) wordt gesproken. De opdrachtgever krijgt hier uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. Opdrachtnemer zal zich hierbij inspannen om de kern te doorgronden van hetgeen de opdrachtgever te melden heeft. Vanuit het principe van een lerende organisatie voert Petra Demeyere dit gesprek met de intentie om haar producten/diensten te kunnen verbeteren door reacties van haar klanten.
19.2. De opdrachtnemer verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.
19.3. Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtnemer als de opdrachtgever wordt gerespecteerd.
19.4. Petra Demeyere doet haar uiterste best om elke uitgave die aan de opdrachtgever wordt overhandigd zo kwalitatief en informatief mogelijk te maken. Ze heeft de technische juistheid van de informatie en de inhoud van elke uitgave gecontroleerd. Echter, ze is niet verantwoordelijk en geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van de uitgave en aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor verlies of schade veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat deze direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruik van de informatie in de uitgave.
19.5. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.
19.6. Het verloop van de klachtenbehandeling wordt schriftelijk vastgelegd en komt ter beschikking van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer; opdrachtnemer verplicht zich deze schriftelijke rapportage minimaal 2 jaar te bewaren.
19.7. Petra Demeyere kan gecontacteerd worden op: Petra Demeyere – Filip Lagrou bvba – Hanzestraat 27 – 8370 Blankenberge – België – mob
+32(0)473/739263 – petrademeyere27@gmail.com – www.petrademeyere.be – btw BE0898.689.162 – rpr brugge – IBAN BE27 7330 5041 5273

20.Bijzondere bepalingen

20.1. Petra Demeyere is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van de informatie.
20.2. Petra Demeyere behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een consultatie/opleiding/training/workshop/webinar/coaching sessie of andere dienstverlening belemmeren of bemoeilijken, de verdere verderzetting van de activiteit te stoppen of verdere deelneming aan de opleiding/training/workshop/webinar uit te sluiten. Stopzetting of uitsluiting van de activiteit laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.
20.3. Wanneer de opdrachtgever besluit om tijdens een consultatie/opleiding/training/workshop/webinar/coaching sessie of andere dienstverlening op eigen initiatief de activiteit stop te zetten, dan is restitutie van het consultatie geld uitgesloten.
20.4. Opdrachtgever verklaart dat tijdens deelname aan een consultatie, training/opleiding/workshop/webinar, coaching sessie of een andere dienstverlening de opdrachtgever/deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Petra Demeyere, haar medewerkers of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan, en voor volledige verantwoording van, de deelnemer. Petra Demeyere is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van de informatie.
20.5. De opdrachtgever/cursist is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de opleidingen/trainingen/workshops/cursussen gehouden wordt.

De laatste versie van 18 januari 2021 van de Algemene Voorwaarden op de website www.petrademeyere.be is geldig.